Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Bostlund Jacobsen Hydraulik

  1. Tilbud og priser

Tilbud afgivet af sælger har højst gyldighed i 30 dage fra afsendelsesdatoen med mindre andet er noteret i tilbuddet.

Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter mellemsalg hos alle sælgers underleverandører. I tilfælde af mellemsalg har sælger ret til at træde tilbage fra tilbuddet, uden at køber kan rejse krav mod sælger i denne anledning. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. over for sælger, har sælger ret til at træde tilbage fra det af sælger givne tilbud, uden at køber kan rejse krav mod sælger i denne anledning. Priser for produkter og ydelser er eksklusive moms, tillæg, gebyr mv. Medmindre andet er skriftligt aftalt forbeholder sælger sig ret til, at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter og ydelser i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, lovændringer eller lignende forhold.

  1. Leveringsbetingelser

Levering sker ex works, Fåborg. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom anden aftale ikke er indgået, er sælger berettiget til at vælge transportmidler og transportveje.

  1. Leveringstid

Levering op til 5 arbejdsdage før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt. Den anførte leveringstid er med forbehold for mangelfrie og rettidige leverancer fra sælgers underleverandører samt i tilfælde af force majeure.

  1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ellers netto kontant. Ved betaling efter forfaldstid tilskrives renter med 1% pr. påbegyndt måned.

  1. Returemballage Kasser eller anden emballage, der debiteres særskilt, vil blive krediteret såfremt de returneres franko i ubeskadiget og godkendt stand.
  2. Maskindirektivet Det er købers ansvar, at hydraulikkomponenten og dens funktion opfylder krav opstillet i Maskindirektivet 2006/42/EC og evt. B og C standarder for maskinopbygningen samt DS/EN ISO 4413 Hydraulik – Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter.
  3. Reklamation

Varer der returneres i reklamation skal sendes til Bostlund Jacobsen Hydraulik i samlet tilstand og må ikke have været udsat for fysiske skader af nogen art. Ved godkendte reklamationer returneres den reparerede vare til kunden til den leveringsadresse, der er angivet ved den oprindelige aftales indgåelse.

  1. Produktansvar Sælger kan ikke holdes ansvarlig for produktskader, uanset arten af skaden og årsagen hertil, ud over hvad der måtte dækkes af den af sælger tegnede produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele sælger, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.

Fåborg den 10. januar 2021